به دلیل غیر قابل شستشو بودن تشک، محافظ تشک بهترین وسیله برای حفظ نظافت و پاکیزگی و دوام بیشتر رویه ی تشک است. محافظ تشک از نفوذ هرگونه مایعات به سطح تشک جلوگیری می کند. محافظ تشک با دمای پایین قابل شستشو است.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt